Vem ärver mina tillgångar vid dödsfall?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som anger dina önskemål om hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Anledningarna till att skriva ett testamente varierar, men brukar vara att du önskar att dina ägodelar ska överlämnas till en viss person eller kanske till en välgörenhetsorganisation. Det är inte nödvändigt att upprätta ett testamente, och om du inte gör det kommer dina tillgångar att delas upp enligt arvsrätten som regleras enligt svensk lag. Du kan läsa mer om ekonomi kring bostaden vid dödsfall på Bovision.se.


När någon avlider utan testamente finns det som nämnt lagar som bestämmer hur arvet ska delas upp. Detta kallas den svenska arvsrätten.


Om den avlidne var gift och makarna hade gemensamma tillgångar, måste en bodelning ske innan den avlidnes tillgångar kan delas. Bodelning måste också ske om en efterlevande sambo begär det. Först när bodelningen är klar och den dödsboets eventuella skulder har betalats kan arvet delas ut till arvtagarna.


Arvsrätten specificeras för olika typer av relationer:

Om du var gift så ärver enligt lagen din make / maka dig och eventuella gemensamma barn ni har får vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Vid dödsfall ärver den efterlevande med så kallat fritt förfogande. Det innebär att denne får göra vad hen vill med egendomen under sin livstid, men däremot inte bestämma om den genom testamente.


Eventuella barn till dig som den andra maken inte är förälder till har rätt att få sitt arv omedelbart och behöver inte vänta tills styvföräldern har avlidit. Barnet kan dock avstå från sin rätt till förmån för den efterlevande parten. I så fall har barnet rätt till arv vid den efterlevande styvförälderns död på samma sätt som gemensamma arvingar.


Om du inte var gift så är det i första hand dina direkta arvingar, barn, barnbarn och så vidare, som ärver. Bröstarvingars arvsrätt, deras rätt till laglott, går inte att ändra, oavsett ett testamentes innehåll.


I Sverige har vi en lagstadgad arvsordning, en så kallad legal arvsordning. Detta regleras i ärvdabalken och avgör vilka familje- och släktmedlemmar som ärver den avlidne och om du inte har några barn och ditt arv kan fördelas enligt ovan går arvet vidare i kedjan på följande sätt:

  • Om det inte finns några arvingar ärver dina föräldrar.
  • Om de är döda ärver dina syskon.
  • Om något av syskonen har dött är det deras barn som ärver.
  • Om det inte finns några föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver den avlidnes mor- eller farföräldrar.
  • Om inget av ovanstående gäller går arvet till den Allmänna arvsfonden.