Vad är ett dödsbo?


När någon avlider är allt denne lämnar efter sig ett dödsbo. Detta omfattar alla tillgångar, personliga ägodelar, skulder och så vidare. Ett dödsbo är alltså kvarlåtenskapen efter en avliden person och är en juridisk person. Ett dödsbo uppstår automatiskt när någon dör och upphör sedan när arvskifte gått igenom

Syftet med ett dödsbo är att få klarhet i vilka tillgångar och skulder som finns, samt reda ut vem som har rätt till vad efter den avlidne. De uppgifter som kommer fram ska sedan redovisas i vad man kalla en bouppteckning som registreras hos Skatteverket.


Dödsbodelägare

Ett dödsbo har normalt flera dödsbodelägare. Alla personer med arvsrätt måste gå in som delägare i dödsboet och har därmed en skyldighet att representera dödsboets intressen. Det är dödsbodelägarna som blir ansvariga för att sköta dödsboet och fatta alla beslut gällande det. Alla beslut gällande dödsboet ska alltid fattas gemensamt av dödsbodelägarna, även om vissa avvikelser från denna utgångspunkt kan förekomma.


Dödsboet ska skötas efter bästa förmåga fram till att arvskiftet genomförts enligt överenskommelse. Arvskifte innebär att arvet delas ut till delägarna i dödsboet. När detta sker upphör dödsboet att existera. Det heter att dödsbodelägarna ska ”vårda boet”. Det som menas med detta är att delägarna så långt det är möjligt ska se till att dödsboets tillgångar inte ska förlora i värde fram till dess att bouppteckningen och arvskiftet är färdigt.


Om dödsboets delägare inte kommer överens kan Tingsrätten träda in och hjälpa till. Då görs en ansökan om att få stöd av en skiftesman eller boutredningsman, som ska se till att alla dödsboets delägare kommer överens. Kommer de ändå inte överens kan ett tvångsskifte ske.


Om det bara finns en delägare i dödsboet krävs inget arvskifte. Då kräv endast att en bouppteckning kommer in och registreras hos Skatteverket.


Lösa ut arvtagare ur hus

Om man som arvtagare önskar lösa ut övriga arvtagare ur ett hus, så behöver man först vara överens om att alla är med på det och sedan försöka få fram och komma överens om marknadsvärdet på fastigheten. Marknadsvärdet kan fås fram genom att anlita en värderingsman eller mäklare. Det finns flera företag som erbjuder denna tjänst.När överenskommelse och värdering är klar behöver affären slutföras, och du behöver då ordna med eventuella lån och andra detaljer kring köpet av fastigheten.